RK BONIFATIUSPAROCHIE

 

   H. Bonifatiuskerk

   HH. Benedictus en Bernadettekerk

   H. Gerardus Majellakerk

   H. Jeroenkerk

 

Bericht over de Gerardus Majellakerk

 

Al vele jaren maakt de Rooms-katholieke kerk in ons land ingrijpende maatschappelijke veranderingen door. Ieder die bij de kerk betrokken is kan dat zien aan het afnemende kerkbezoek en het zo geslonken aantal priesters. Onze bisschop bracht in 1996 al de eerste nota Samenwerking geboden uit. In 2001 verscheen zijn nota Tent van God over de kerkgebouwen. Maar de kerkelijke betrokkenheid blijft afnemen, en ook het aantal pastores slinkt zodanig dat er langzamerhand een onverantwoorde situatie gaat ontstaan. Dit alles noopte onze bisschop om in 2007 opnieuw een nota te publiceren over verdergaande samenwerking in nog grotere gebieden: Samenwerking geboden 2.

Ook in onze parochie is de ontwikkeling in kerk en samenleving niet zonder gevolgen gebleven. Kwamen er bijvoorbeeld in 1990 in de vijf kerken van de huidige Bonifatiusparochie nog gemiddeld 2000 mensen in een weekend, in 1999 was dit bijna gehalveerd (gemiddeld 1100), en in 2008 was dit opnieuw gehalveerd (gemiddeld ongeveer 550). De gevolgen werden heel concreet bij de fusie in 2003 en de sluiting van de Benedictuskerk. Maar zelfs al lang daarvóór hadden de grote RK kerkgebouwen in Spoorwijk en Laakkwartier plaats moeten maken voor heel bescheiden kerken.

Verzoek om de Gerardus Majellakerk aan de eredienst te onttrekken

Ondanks alle maatregelen en onze inzet om zo veel mogelijk in stand te houden, moeten wij constateren dat de kerkelijke betrokkenheid blijft afnemen, terwijl de pastores steeds meer overvraagd worden. Dit is voor ons een voortdurende bron van zorg. De ogen ervoor sluiten gaat niet. Al langere tijd denken wij intensief na over de situatie in de Bonifatiusparochie. Ook al zijn wij aan de ene kant bereid om met vertrouwen te investeren in de toekomst, aan de andere kant wordt het steeds duidelijker dat niet alles door kan blijven gaan alsof er niets aan de hand is. Dat zijn bijzonder lastige afwegingen.

Met pijn in het hart moeten wij u informeren dat wij, in overleg met de staf van het Bisdom Rotterdam, tot het besluit zijn gekomen om de bisschop te verzoeken de Gerardus Majellakerk per begin 2010 aan de eredienst te onttrekken.

Dit besluit berust op een combinatie van factoren en afwegingen:

arrow04b.gif          Het aantal kerkgangers in de Gerardus Majellakerk is sterk geslonken en blijft krimpen (nu gemiddeld op zondag nog ruim 50, waarvan ±30 in de kerkzaal en ±20 koor, voorganger, acoliet en lector). Langzamerhand wordt een kritische grens bereikt.

arrow04b.gif          De kleine, kwetsbare en overvraagde pastorale bezetting. Pastores zijn niet van elastiek. Het grote aantal vieringen dat zij moeten verzorgen - naast al het andere werk - zet de kwaliteit nu al onder druk. Met de aangekondigde overplaatsing van pastor Kuik is niet alleen alle reserve weg, het huidige rooster is niet meer verantwoord in te vullen. Hierbij speelt ook het wegvallen van assistenten (pater Bruggeman, pastor Van Veen, pater Pex). Dit dwingt ons tot maatregelen.

arrow04b.gif          De Gerardus Majellakerk wordt maar zeer weinig gebruikt. Hierbij is van belang dat er plannen zijn voor hergebruik van de kerkzaal, die maatschappelijk en kerkelijk verantwoord zijn, o.a. omdat zij een impuls tot doel hebben voor de buurt. In dit verband hebben wij onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een verhuizing van de kerkzaal binnen het Wenckebach complex, maar daar is vrijwel geen draagvlak voor gevonden, terwijl de eerder genoemde factoren zouden blijven bestaan.

arrow04b.gif          De Bonifatiuskerk ligt centraal in het parochiegebied binnen de boog van de spoorlijn Den Haag-Delft, en de afstanden zijn vrij beperkt. Van de Gerardus Majellakerk naar de Bonifatiuskerk is 1500 meter. Mede daarom is de Bonifatiuskerk in principe een aanvaardbaar alternatief.

Wat gebeurt er nu verder

Ons verzoek aan de bisschop is tot stand gekomen in overleg met de staf van het bisdom, maar de bisschop zal het uiteindelijke definitieve besluit nemen. Daartoe zal er eerst een zogenaamde canonieke visitatie plaatsvinden waarbij de parochianen worden uitgenodigd en hun mening kunnen geven. Deze zal op donderdag 7 mei plaats vinden om 20:00 uur in de Gerardus Majellakerk. Vanuit de staf van het bisdom zullen aanwezig zijn: vicaris-generaal Verbakel, econoom Bakker en management assistent De Jong. Ook het parochiebestuur en de pastores zullen vertegenwoordigd zijn. Daarna zal de bisschop o.a. de priesterraad horen. Tot slot zal de bisschop ons van zijn besluit in kennis stellen.

Tot slot

Natuurlijk beseffen wij goed dat dit bericht pijnlijk is voor ieder die bij de Gerardus Majellakerk is betrokken. Pijnlijk is het ook voor onze hele parochie en voor de kerk van ons bisdom. Maar niemand van ons is bij machte om het getij van de maatschappelijke veranderingen te keren, hoe graag wij dat ook zouden willen. Dat was rond 1980 al zo toen afscheid moest worden genomen van de grote Gerardus Majellakerk, dat is helaas in 2009 nog altijd het geval.

In ieder geval kunnen wij ons, in de geruime tijd die ons rest, voorbereiden op wat komt, en samen zien hoe u als Gerardus Majellagemeenschap zo goed mogelijk betrokken kunt en wilt blijven in het geheel van de Bonifatiusparochie.

Er zal dus wat gaan verdwijnen en dat is verdrietig. Maar tegelijk moeten wij onszelf er ook aan herinneren dat er veel goeds blijft. Onze evangelische opdracht is immers zo veel groter dan alleen de plaats van onze kerkgebouwen. Door de eeuwen heen is niet zonder offers het evangelie van Jezus Christus verkondigd. Met geloof en hoop zijn dóór veranderingen heen telkens nieuwe impulsen en mogelijkheden ontstaan. Immers, God zelf heeft het beloofd: Ik ben met jullie! Moge deze belofte van het evangelie ons troosten en moed schenken.

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team, pastoor Alexander J. van Deelen

 

 7 mei 20:00 uur: canonieke visitatie in de Gerardus Majellakerk