RK BONIFATIUSPAROCHIE

 

 

H. Bonifatiuskerk

HH. Benedictus en Bernadettekerk

H. Gerardus Majellakerk

H. Jeroenkerk

 

juli 2009 

 

Bericht over de Jeroenkerk

Op zondag 26 april j.l. meldden wij u ons verzoek aan onze bisschop om de Gerardus Majellakerk per begin 2010 aan de eredienst te onttrekken. Wij hebben er toen al direct op gewezen dat wij óók moesten nadenken over de situatie van de Jeroenkerk. Op zondag 23 mei heeft pastor Van der Aart de kerkgangers in de Jeroenkerk verteld dat het parochiebestuur besloten had om met het bisdom in overleg te gaan over mogelijke sluiting van de Jeroenkerk.

Uit dit overleg is naar voren gekomen dat sluiting van de Jeroenkerk helaas nu toch ook onvermijdelijk wordt. Zoals u weet was daar in 2003 al toe besloten. Pastor Van Deelen heeft na zijn benoeming midden 2004 de vraag gesteld of sluiting van de Jeroenkerk op dát moment de beste beslissing was. Het bisdom, het toenmalige dekenaat en ook het parochiebestuur waren bereid om het eerdere besluit voorlopig te herzien. Ondanks de toen ook al kwetsbare situatie, kon tot grote vreugde worden medegedeeld dat de Jeroenkerk voorlopig open zou blijven.

Inmiddels zijn we vijf jaar verder. De ontwikkelingen in kerk en wereld hebben niet stilgestaan. Het kerkbezoek blijft afnemen, het aantal pastores eveneens, en de situatie is zodanig dat de leiding van ons bisdom heeft moeten besluiten om binnen enkele jaren tot grote samenwerkingsverbanden van parochies te komen. Zoals u weet moet dat in ons geval leiden tot één pastoraatsgebied van Leidschendam, Den Haag-Leidschenveen, Voorburg, Rijswijk en Den Haag-Spoorwijk en Laakkwartier. Tegen deze achtergrond maakt de overplaatsing van pastor Kuik per 1 september 2009 het onmogelijk om door te gaan alsof er niets aan de hand is.

Met pijn in het hart moet het parochiebestuur u dan ook mededelen dat besloten is de bisschop van Rotterdam formeel te vragen de Jeroenkerk per begin 2010 aan de eredienst te onttrekken. Wij moeten de uitvoering van het oorspronkelijke besluit uit 2003 helaas nu toch in gang zetten.

Dit berust nu op een combinatie van factoren en afwegingen:

De ingrijpende maatschappelijke veranderingen hebben grote invloed op de Rooms-katholieke kerk in ons land en onze parochie. Ieder die bij de kerk betrokken is kan dat zien aan het afnemende kerkbezoek en het zo geslonken aantal priesters. Onze bisschop bracht in 1996 al de eerste nota Samenwerking geboden uit. In 2001 verscheen zijn nota Tent van God over de kerkgebouwen. Desondanks dreigde er toch nog een onverantwoorde situatie te ontstaan. Dit noopte onze bisschop om in 2007 een nota te publiceren over de al genoemde samenwerking in zeer grote gebieden: Samenwerking geboden 2.

Voor wat betreft de Jeroenkerk, het aantal kerkgangers krimpt zodanig (nu gemiddeld op zondag ongeveer 45, maar minder dan 40 is ook al voorgekomen), dat daarmee langzamerhand een kritische grens is bereikt.

De pastorale bezetting is klein, kwetsbaar en wordt overvraagd. Pastores zijn niet van elastiek en de rek is eruit. Het grote aantal vieringen dat zij moeten verzorgen zet henzelf en de kwaliteit steeds meer onder druk. Buiten de vieringen zijn er nog vele andere taken die ook moeten worden gedaan. Met de overplaatsing van pastor Kuik is alle reserve weg en het huidige liturgisch rooster is niet meer verantwoord in te vullen. Zo zal er in de Jeroenkerk al in de 2e helft van 2009 een groot aantal Communievieringen zijn en nog maar weinig Eucharistie; dat is een ongewenste situatie. Hierbij speelt ook het sinds 2004 wegvallen van priester-assistenten. Dit dwingt ons tot maatregelen.

De Jeroenkerk wordt maar zeer weinig gebruikt. De Bonifatiuskerk ligt centraal in het parochiegebied binnen de boog van de spoorlijn Den Haag-Delft, en de afstand is beperkt. Van de Jeroenkerk naar de Bonifatiuskerk is 1200 meter. Bovendien ligt de Bonifatiuskerk op de rand van Rijswijk en Den Haag en verdwijnt de Rooms-katholieke presentie dus niet. De Bonifatiuskerk is een aanvaardbaar en verantwoord alternatief.

Wat gebeurt er nu verder

Zoals gezegd is ons verzoek aan de bisschop tot stand gekomen in overleg met de staf van het bisdom, maar de bisschop zal het uiteindelijke definitieve besluit nemen. Daartoe zal er eerst een zogenaamde canonieke visitatie plaatsvinden waarbij de parochianen worden uitgenodigd en hun mening kunnen geven. Deze zal op dinsdag 22 september plaats vinden om 20:00 uur in de Jeroenkerk. Vanuit de staf van het bisdom zullen aanwezig zijn: vicaris-generaal Verbakel, econoom Bakker en management assistent De Jong. Ook het parochiebestuur en de pastores zullen vertegenwoordigd zijn. Nadien zal de bisschop de priesterraad horen. Tot slot zal de bisschop ons van zijn besluit in kennis stellen.

Tot slot

Na ons bericht eerder dit jaar over de voorgenomen sluiting van de Gerardus Majellakerk, is dit nu opnieuw pijnlijk voor onze parochie, voor de kerk van ons bisdom, en bovenal voor ieder die bij de Jeroenkerk is betrokken. In 2004 konden wij sluiting van de Jeroen nog tijdelijk afwenden op het voorstel van pastor Van Deelen, en wij waren er allemaal blij mee. Maar niemand van ons is bij machte om het getij van de maatschappelijke en kerkelijke veranderingen te keren, hoe graag wij dat ook zouden willen. De situatie laat geen verder uitstel toe, hoe jammer dat ook is.

In ieder geval kunnen wij ons nu voorbereiden op wat komt, en samen zien hoe u als Jeroengemeenschap zo goed mogelijk betrokken kunt en wilt blijven in het geheel van de Bonifatiusparochie. Te denken valt bijvoorbeeld aan het aanbieden van vervoer naar de Bonifatiuskerk op zondagochtend.

We zijn vijf jaar verder, en nu zullen wij er echt aan moeten wennen dat er een dierbare kerkplek zal gaan verdwijnen. Dat is verdrietig. Maar tegelijk moeten wij onszelf er ook aan herinneren dat er veel goeds blijft. De evangelische belofte overstijgt immers de plaats van onze kerkgebouwen. Door de eeuwen heen is niet zonder offers het evangelie van Jezus Christus verkondigd. Met geloof en hoop zijn dóór veranderingen heen telkens nieuwe impulsen en mogelijkheden ontstaan. God zelf heeft het Zijn volk beloofd: Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voleinding van de wereld! Moge deze belofte van het evangelie ons troosten en moed schenken.

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team, pastoor Alexander J. van Deelen

 

Dinsdag 22 september 20:00 uur: canonieke visitatie in de Jeroenkerk